Palun alla laadida leping ning digiallkirjastada ning lisada avaldusele kaasa!


AKROBAATIKAKOOL  PARTNERAKRO LAPSEVANEMA  ja KOOLI vaheline KOKKULEPE

Kokkulepe on sõlmitud lapsevanema/eestkostja ja MTÜ Akropesa registrikoodiga 80391084 erahuvikooli Akrobaatikakool PartnerAkro (edaspidi KOOL) valdaja aadressiga Tamme tee 10-8, Kulna küla, Keila vald Harju maakond, 76613, vahel   õppetöös osalemise suhtes.  Kokkuleppe eesmärgiks on sätestada poolte õigused ja kohustused.

Palun minu laps (ees- ja perekonnanimi) …………………… võtta vastu kooli liikmeks.

Eestkostja ees- ja perekonnanimi) ……………………….

1.VANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1.1 VANEMAL on õigus saada teavet KOOLI treeningute korralduse ja treeningkava kohta.

1.2 VANEMAL on õigus saada küsimisel treenerilt tagasisidet treeningu tegevuse ja lapse arengu kohta.

1.3 VANEM peab lapse registreerimiseks sisestama oma lapse andmed Sportlyzerisse

1.3.1 Kõik  Keila saalides treenivad lapsed peavad registreerima www.keilahuviregister.ee lehel

1.4 VANEM kohustub lapse varustama treening tegevuseks vajalike vahenditega ning tagama lapse treeningutele õigeaegse tulemise ja lahkumise.

1.5 VANEM kohustub andma infot lapse tervise erivajadustest seoses treeningkoormusega kirjalikult ning teatama koheselt terviserikkest seoses treeningutega.

1.6 VANEMAL on õigus saada infot klubi tegevustest e-posti teel.

2. LISAKOHUSTUSED VÕISTLUS RÜHMA LASTE VANEMATELE

2.1 Võistlustel osalemisel tagab vanem Lapsele PartnerAkro võistlustrikoo ja esindusvormi. Esindusvormi saab tellida info@partnerakro.ee.

2.2 Võistlusrühma sportlased kuni 19 (k.a) aastased, kes treenivad vähemalt 6 akadeemilist tundi nädalas lisaks kehalise kasvatuse tundidele, on kohustus osaleda igal õppeaastal noorsportlase terviseuuringutel.

2.3 Kõigile Eesti meistrivõistlustel osalevatele võimlejatele noorte-, juuniori- ja meistriklassis on kohustuslik Eesti Võimlemisliidu litsents. Litsentsi saab soetada: https://iseteenindus.eevl.ee/et/litsentsid. Litsentsi soetamise eelduseks on kehtiva spordiarsti tervisetõendi olemasolu.

2.4 Vanem tagab Lapse osalemise vastava rühma suvistel treeningutel ja spordilaagrites.

3.KOOLI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 KOOLIL on õigus teha muudatusi treeningute töökorralduses, sealhulgas muuta pakutavate teenuste toimumisaega, teatades sellest Vanemale mõistliku aja ette (võimalusel 2 nädalat).

3.2 KOOLIL  on kohustus treeninguid läbi viia aasta jooksul vastavalt kehtestatud treeningplaanile ( https://partnerakro.ee/).

3.3 Mudilaste ja hobirühmade treeningud ei toimu riiklikel pühadel ning haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud koolivaheaegadel kui ei ole teatatud teisiti. Võistlus- ja esinemisrühmadel toimuvad treeningud vastavalt rühma treeningplaanile v.a riiklikel pühadel.

3.4 KOOL kohustub võimaldama lapse osavõtu treeningtegevusest.

3.5 KOOL kohustub viima treeninguid läbi viisil, mis vähendab riski seada ohtu lapse tervislikku seisundit, miinimumini.

3.6 KOOL kindlustab lapse treeningtegevuse vastavalt treeningplaanile kvalifitseeritud spetsialistide juhendamisel. Treeningute ärajäämisel KOOLi poolsetel põhjustel pakub KOOL asendus treeninguid.

3.7 KOOL kohustub tegutsema ja käituma parimate kavatsustega lapse huvides ja toetama last tema arengus.

3.8 KOOLIL   on õigus jäädvustada lapse kujutist fotol, filmis või televisioonis, mis tahes KOOLI poolt teostataval, eetilisel ja moraalselt mõistlikul viisil, sealjuures KOOLIL on õigus kasutada lapse kujutist KOOLI poolt tehtavas reklaamis.

3.9 KOOLIL on kohustus VANEMALE anda infot klubi tegevustest ja arengutest e-posti teel.

3.10 KOOLIL on õigus kasutada isikuandmeid vastavalt „Isikuandmete kaitse seaduse“ määra ulatuses.

3.11 KOOLIL  on õigus vajadusel lastega lapsevanemate juuresolekuta läbi viia arenguvestlusi.

4.KOKKULEPPE LÕPETAMINE

4.1 KOKKULEPE lõpeb:

4.1.1 Lapse väljaarvamisel treeningrühmast VANEMA avalduse alusel.  Kui sõlmite Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe 1. kuni 10. (k.a) kuupäeval, lõpeb Teie Liikmeleping sama kuu viimasel kuupäeval. Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe sõlmimisel 10. kuni kuu viimasel (k.a) kuupäeval, lõpeb Teie Liikmeleping järgneva kalendrikuu viimasel kuupäeval. Liikmelepingut ei saa lõpetada käesolevas punktis sätestatust pikema ega lühema etteteatamistähtajaga.

NÄIDE: Kui vormistate Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe 9. oktoobril, siis lõpeb Teie Liikmeleping 31. oktoobril. Kui vormistate Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe 11. oktoobril, siis lõpeb Teie liikmeleping 30. novembril. 

4.1.2  KLUBI algatusel treeningrühmast välja arvamisel.

4.1.2.1 KLUBI kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide korduva rikkumise korral.

4.1.2.2 KLUBI tegevuse lõpetamise korral.

4.1.3 KOKKULEPPE ennetähtaegne lõpetamine, mistahes põhjustel ei vabasta treeningtasu maksmise kohustusest KOKKULEPPE kehtimise aja eest.

5.VÄÄRAMATU JÕUD

5.1 Kodukorrast tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta kokkuleppe rikkumiseks, kui selle põhjuseks on asjaolud, mille saabumist pooled kokkuleppe sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu jõud).

5.2 Kokkuleppes mõistetakse vääramatu jõuna treeningsaali avariid, treeningbaasi poolt baasi kasutamise tingimuste muutmist, eraldatavate toetuste suuruse ning tingimuste muutmist, seaduses sätestatud tingimuse saabumist, õigusakti, mis oluliselt takistab käesoleva kokkuleppe täitmist või muud kokkuleppes loetlemata asjaolu.

5.3 Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt teisele poolele teatama.

6.LÕPPSÄTTED

6.1 KOKKULEPPEST tulenevad vaidlused lahendatakse poolte vaheliste läbirääkimiste teel,  kui kokkulepet ei saavutata lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

6.2 KOKKULEPPE muutmine vormistatakse KOKKULEPPE lisana.

6.3 KOKKULEPPES võetud kohustuste mittetäitmise korral kannavad pooled vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

6.4 KOKKULEPE jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib kuni kokkuleppe lõpetamiseni (punkt 4).

Lisa 1 Õppetasu maksmise kord

1. Õppemaksu suurus ning tasumise tähtajad igaks järgnevaks õppeaastaks määratakse Kooli poolt ning kehtestatakse hiljemalt 1. septembril.

2. Koolil on õigus keelduda Last treeningutele lubamast juhul, kui Lapse eest on varasemal perioodil õppemaks tasumata.

3. Õppemaksu tasub Vanem vastavalt lapse vanemale/hooldajale väljastatud arvele.

4. Õppemaks ei sisalda tasu treeninglaagrite, individuaalõppe, varustuse ja võistlus tegevusega seotud kulutuste eest.

5 Koolil on õigus korrigeerida õppemaksu suurust 2 korda aastas, teatades Vanemale hinnatõusust vähemalt üks kuu ette.

6. Õppemaksu mittetähtaegsel tasumisel on Koolil õigus nõuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata õppemaksu summalt iga viivitatud päeva eest.

7. Kui Vanemal on Õpilase eest kohustus Koolile tasuda üheaegselt Kokkuleppest tulenevaid erinevaid kohustusi, arvestatakse esimeses järjekorras makstuks viivis ning seejärel teisesed kohustused.

8. Õppemaks tasutakse käesolevas lisas sätestatud Kooli arveldusarvele viisil, mis kindlustab õppemaksu laekumise hiljemalt väljastatud arvele märgitud tähtajaks.

9. Juhatuse otsusega ei tehta ümberarvestusi haiguspäevade või muude puudumiste eest (erandiks raske operatsioon, pikem haiglaravi, jalaluumurd millest on kirjalikult teatatud meilile info@partnerakro.ee 5 päeva jooksul sündmuse toimumisest).

10. Lapse treeningutelt puudumisel kuni 4 nädala jooksul (1 kuu) ei tagasta Kool vastava perioodi eest tasutud õppemaksu ega kanna õppemaksu edasi järgmistesse perioodidesse.

11. Lapse treeningutelt puudumisel  (raske operatsioon, pikem haiglaravi, jalaluumurd tõttu) neljal kuni kaheksal järjestikusel nädalal (2 kuud) on Vanemal kohustus tasuda esimese kuu õppemaksu 50% ulatuses, kuid mitte vähem kui  40 €  ja teise puudutud kuu eest tasuda rühma kohatasu spordirühmadel 40 € ja harrastusrühmadel 20€  .

12. Kui Laps puudub treeningutelt põhjusega rohkem kui kahel  järjestikusel kuul, vabastatakse Laps alates kolmandast kuust treeningtasu maksmisest kuni trenni naasmiseni.

13. Pikema treeningutest puudumise korral peatatakse Vanema ja Kooli vaheline Kokkulepe Vanema kirjalikku taasesitamist võimaldava avalduse alusel. Lapse treeningutele naasmisel ei taga Kool Lapsele treening kohta samas treeningrühmas.

14. Juhul, kui treeningud jäävad ära Koolist sõltumatutel asjaoludel, näiteks tulenevalt riiklikest korraldustest, kohustub Vanem tasuma kohatasu 40 € esimesel kuul, mis järgneb treeningute ära jäämise aluseks olevale sündmusele, hoolimata treeningute mittetoimumisest.

15. Õppemaksu tasumata jätmise korral kolmel järjestikusel kuul arvatakse Laps rühma nimekirjast välja kuni võlgnevuse tasumiseni.

16. Makseraskuste tekkimisel palume sellest viivitamatult kirjalikult Kooli teatada. Majanduslike, tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel on kirjaliku taotluse alusel võimalik taotleda osalist või täielikku õppemaksust vabastust teatud perioodiks või kogu õppeaastaks. Avaldusel peab olema märgitud soodustuse taotlemise põhjus. Avalduse vaatab üle Kooli juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi. Juhime tähelepanu, et makseraskuse korral on abi saamiseks võimalik pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna poole.

17.Õppemaksu võlgnevuse või mittetähtaegse tasumise korral kaotab Laps käesoleva lisa punktis 12 toodud soodustuse.

18. Kui Laps lõpetab Koolis õppimise poole õppeaasta pealt, siis ette makstud õppemaks tagastamisele ei kuulu.