AKROBAATIKOOL  PARTNERAKRO   lapse  VANEMA  ja KOOLI vaheline KOKKULEPE

 Kokkulepe on sõlmitud lapsevanema/eestkostja ja MTÜ Akropesa registrikoodiga 80391084 erahuvikooli Akrobaatikakool PartnerAkro (edaspidi KOOL) valdaja aadressiga Tamme tee 10-8  , Kulna küla, Keila vald Harju maakond, 76613, vahel   õppetöös osalemise suhtes.  Kokkuleppe eesmärgiks on sätestada poolte õigused ja kohustused.

1.VANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1.1 VANEMAL on õigus saada teavet KOOLI treeningute korralduse ja treeningkava kohta

1.2 VANEMAL on õigus saada treenerilt tagasisidet treeningu tegevuse ja lapse arengu kohta.

1.3 VANEM kohustub lapse varustama treeningtegevuseks vajalike vahenditega ning tagama lapse treeningutele õigeaegse tulemise ja lahkumise.

1.4 VANEM kohustub andma infot lapse tervise erivajadustest seoses treeningkoormusega kirjalikult ning teatama koheselt terviserikkest seoses treeningutega.

1.5 VANEMAL on õigus saada infot klubi tegevustest e-posti teel

2. TASUMISED

2.1 VANEM kohustub treeningutel osalemise eest tasuma õppemaksu vastavalt õppemaksu tasumise korrale (KOKKULEPE punkt 4) ja kehtivale hinnakirjale.

2.2 VANEMAL on õigus kahe või enama lapse treeningul osalemisel saada soodustust ainult kuu põhiselt täishinnast esitades sellekohase avalduse KOOLI juhatusele (alus juhatuse otsus).

2.3 VANEMAL on õigus taotleda soodustust alati täishinnast vastavalt omavalitsuse ja KOOLI vahelisele lepingule lapsevanema avalduse alusel.

2.4 Korraga saab kasutada ühte soodustust.

2.5 Võlgnevuse või tähtaegadest mitte kinnipidamise korral soodustused kaotavad kehtivuse.

3.KOOLI ÕGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 KOOLIL on õigus teha muudatusi treeningute töökorralduses, sealhulgas muuta            pakutavate teenuste toimumisaega, teatades sellest Vanemale mõistliku aja ette (vähemalt 1          kuu)

3.2 KOOLIL  on kohustus treeninguid läbi viia septembrist kuni mai lõpuni (k.a.) vastavalt kehtestatud treeningute graafikule.

3.3 Treeningud reeglina ei toimu riiklikel pühadel ning haridus- ja teadusministri määrusega            kehtestatud koolivaheaegadel kui ei ole teatatud teisiti.

3.4 KOOL kohustub võimaldama Lapse osavõtu treeningtegevusest.

3.5 KOOL kohustub viima treeninguid läbi viisil, mis vähendab riski, seada ohtu Lapse       tervislikku seisundit, miinimumini.

3.6 KOOL kindlustab lapse treeningtegevuse vastavalt treeningplaanile kvalifitseeritud         spetsialistide juhendamisel.

3.7 KOOL kohustub tegutsema ja käituma parimate kavatsustega lapse huvides ja toetama   last tema arengus.

3.8 KOOLIL   on õigus jäädvustada lapse kujutist fotol, filmis või televisoonis, mis tahes    KOOLI poolt teostataval, eetilisel ja moraalselt mõistlikul viisil, kusjuures KOOLIL on          õigus   kasutada lapse kujutist KOOLI poolt tehtavas reklaamis.

  • KOOLIL on kohustus VANEMALE anda infot klubi tegevustest ja arengutest e-posti teel
  • KOOLIL on õigus kasutada isikuandmeid vastavalt „Isikuandmete kaitse seaduse“ määra ulatuses.

4. TREENINGTASU

4.1 Treeningtasu kehtestab KOOLI valdaja  MTÜ Akropesa  juhatus. Treeningtasu on         kehtestatud üheks õppeperioodiks.

4.2 KOOL arveid ei väljasta, VANEM kohustub tasuma treeningtasu vastavalt soovile         poolaasta või kuu  kaupa ettemaksuna hiljemalt jooksva kuu 10. kuupäevaks või poolaasta tasu puhul 25.septembriks ja 25. jaanuariks vastavalt            kehtestatud hinnakirjale .

4.3 Treeningtasu tasub VANEM ülekandega arveldusarvele vastavalt kokkuleppele

MTÜ Akropesa EE791010220246934221.

4.4 Tasaarveldus treeningtasu osas tehakse juhul kui Laps ei ole saanud osaleda treeningutel            haiguse tõttu vähemalt 20 kalendri päeva (alus: VANEMA avaldus)

4.5 Kui VANEM ei pea kinni punktis 4.2 toodud tähtajast õppemaksu tasumiseks, on          KOOLIL õigus nõuda viivist 0,5% tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.

4.6 Lapse tundidest puudumine v.a punktis 4.4 nimetatud juhul ei vabasta treeningtasu         maksmise kohustusest.

5.KOKKULEPPE LÕPETAMINE

5.1 KOKKULEPE lõpeb:

5.1.1 Lapse väljaarvamisel treeningrühmast VANEMA avalduse alusel vähemalt 30 päeva   enne soovi lahkuda.

5.1.2. KLUBI algatusel treeningrühmast välja arvamisel.

5.1.2.1 Põhjuseta puudumisel treeningutest järjest rohkem kui kaks kuud

5.1.2.2 KLUBI kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide korduva rikkumise korral

5.1.2.3 treeningtasu võlgnevuse korral rohkem kui kaks kuud

5.1.2.4 KLUBI tegevuse lõpetamise korral

5.1.3 KOKKULEPPE ennetähtaegne lõpetamine, mistahes põhjustel ei vabasta treeningtasu            maksmise kohustusest KOKKULEPPE kehtimise aja eest.

6. LÕPPSÄTTED

6.1 KOKKULEPPEST tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel,           kui kokkulepet ei saavutata lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

6.2 KOKKULEPPE muutmine vormistatakse KOKKULEPPE lisana

6.3 KOKKULEPPES võetud kohustuste mittetäitmise korral kannavad pooled vastutust      vastavalt kehtivatele õigusaktidele

6.5 KOKKULEPE jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib kuni kokkuleppe lõpetamiseni (punkt 5)

PartnerAkro