Palun alla laadida leping ning digiallkirjastada ning lisada avaldusele kaasa!


KOKKULEPE

AKROBAATIKOOL  PARTNERAKRO LAPSEVANEMA  ja KOOLI vaheline KOKKULEPE

Kokkulepe on sõlmitud lapsevanema/eestkostja ja MTÜ Akropesa registrikoodiga 80391084 erahuvikooli Akrobaatikakool PartnerAkro (edaspidi KOOL) valdaja aadressiga Tamme tee 10-8, Kulna küla, Keila vald Harju maakond, 76613, vahel   õppetöös osalemise suhtes.  Kokkuleppe eesmärgiks on sätestada poolte õigused ja kohustused.

Palun minu laps (ees- ja perekonnanimi) …………………… võtta vastu kooli liikmeks.

Eestkostja ees- ja perekonnanimi) ……………………….

1.VANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1.1 VANEMAL on õigus saada teavet KOOLI treeningute korralduse ja treeningkava kohta.

1.2 VANEMAL on õigus saada küsimisel treenerilt tagasisidet treeningu tegevuse ja lapse arengu kohta.

1.3 VANEM kohustub lapse varustama treeningtegevuseks vajalike vahenditega ning tagama lapse treeningutele õigeaegse tulemise ja lahkumise.

1.4 VANEM kohustub andma infot lapse tervise erivajadustest seoses treeningkoormusega kirjalikult ning teatama koheselt terviserikkest seoses treeningutega.

1.5 VANEMAL on õigus saada infot klubi tegevustest e-posti teel.

2.KOOLI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 KOOLIL on õigus teha muudatusi treeningute töökorralduses, sealhulgas muuta pakutavate teenuste toimumisaega, teatades sellest Vanemale mõistliku aja ette (võimalusel 2 nädalat).

2.2 KOOLIL  on kohustus treeninguid läbi viia aasta jooksul vastavalt kehtestatud treeningplaanile ( https://partnerakro.ee/).

2.3 Mudilaste ja hobirühmade treeningud reeglina ei toimu riiklikel pühadel ning haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud koolivaheaegadel kui ei ole teatatud teisiti. Võistlus- ja esinemisrühmadel toimuvad treeningud vastavalt rühma treeningplaanile v.a riiklikel pühadel.

2.4 KOOL kohustub võimaldama lapse osavõtu treeningtegevusest.

2.5 KOOL kohustub viima treeninguid läbi viisil, mis vähendab riski seada ohtu lapse tervislikku seisundit, miinimumini.

2.6 KOOL kindlustab lapse treeningtegevuse vastavalt treeningplaanile kvalifitseeritud spetsialistide juhendamisel. Treeningute ärajäämisel KOOLi poolsetel põhjustel pakub KOOL asendustreeninguid.

2.7 KOOL kohustub tegutsema ja käituma parimate kavatsustega lapse huvides ja toetama last tema arengus.

2.8 KOOLIL   on õigus jäädvustada lapse kujutist fotol, filmis või televisoonis, mis tahes KOOLI poolt teostataval, eetilisel ja moraalselt mõistlikul viisil, sealjuures KOOLIL on õigus kasutada lapse kujutist KOOLI poolt tehtavas reklaamis.

2.9 KOOLIL on kohustus VANEMALE anda infot klubi tegevustest ja arengutest e-posti teel

2.10 KOOLIL on õigus kasutada isikuandmeid vastavalt „Isikuandmete kaitse seaduse“ määra ulatuses.

3.TASU JA TASUMISE KORD

 3.1 VANEM kohustub treeningutel osalemise eest tasuma ülekandega õppemaksu vastavalt  kehtivatele rühmatasudele (https://partnerakro.ee/) MTÜ Akropesa arveldusarvele EE987700771005163941.

3.1.2 Treeningtasu kehtestab KOOLI valdaja  MTÜ Akropesa  juhatus. Treeningtasu on  kehtestatud üheks treening perioodiks.

3.1.3 KOOL arveid ei väljasta,  VANEM kohustub tasuma treeningtasu kuu  kaupa ettemaksuna hiljemalt jooksva kuu 10. kuupäevaks. Aastatasu on vaid rühmadel, kelle hooaeg kestab 12 kuud (koondis). Aastatasu võib tasuda kahes võrdses osas 25. septembriks ja 25. veebruariks vastavalt kehtestatud rühmatasule.

3.1.4 Tasaarveldus treeningtasu osas tehakse juhul kui laps ei ole saanud osaleda treeningutel haiguse tõttu vähemalt 20 kalendripäeva (alus: VANEMA avaldus) Aastatasu osas tasaarveldusi ei tehta.

3.1.5 Kui VANEM ei pea kinni punktis 3.1.3 toodud tähtajast õppemaksu tasumiseks, on KOOLIL õigus nõuda viivist 0,5% tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.

3.1.6 Lapse tundidest puudumine v.a punktis 3.1.4 nimetatud juhul ei vabasta treeningtasu maksmise kohustusest.

3.2 VANEMAL on õigus kahe või enama lapse treeningul osalemisel saada soodustust ainult kuu põhiselt täishinnast esitades sellekohase avalduse KOOLI juhatusele (alus juhatuse otsus).

3.2.1 VANEMAL on õigus taotleda soodustust alati täishinnast vastavalt omavalitsuse ja KOOLI vahelisele lepingule lapsevanema avalduse alusel.

3.2.2 Korraga saab kasutada ühte soodustust.

3.2.3 Võlgnevuse või tähtaegadest mitte kinnipidamise korral soodustused kaotavad kehtivuse.

4.KOKKULEPPE LÕPETAMINE

4.1 KOKKULEPE lõpeb:

4.1.1 Lapse väljaarvamisel treeningrühmast VANEMA avalduse alusel.  Kui sõlmite Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe 1. kuni 10. (k.a) kuupäeval, lõpeb Teie Liikmeleping sama kuu viimasel kuupäeval. Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe sõlmimisel 10. kuni kuu viimasel (k.a) kuupäeval, lõpeb Teie Liikmeleping järgneva kalendrikuu viimasel kuupäeval. Liikmelepingut ei saa lõpetada käesolevas punktis sätestatust pikema ega lühema etteteatamistähtajaga.

NÄIDE: Kui vormistate Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe 9. oktoobril, siis lõpeb Teie Liikmeleping 31. oktoobril. Kui vormistate Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe 11. oktoobril, siis lõpeb Teie liikmeleping 30. novembril. 

4.1.2. KLUBI algatusel treeningrühmast välja arvamisel.

4.1.2.1 Põhjuseta puudumisel treeningutest järjest rohkem kui kaks kuud

4.1.2.2 KLUBI kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide korduva rikkumise korral

4.1.2.3 treeningtasu võlgnevuse korral rohkem kui kaks kuud

4.1.2.4 KLUBI tegevuse lõpetamise korral

4.1.3 KOKKULEPPE ennetähtaegne lõpetamine, mistahes põhjustel ei vabasta treeningtasu maksmise kohustusest KOKKULEPPE kehtimise aja eest.

5.VÄÄRAMATU JÕUD (force majore)

5.1 Kodukorrast tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta kokkuleppe rikkumiseks, kui selle põhjuseks on asjaolud, mille saabumist pooled kokkuleppe sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu jõud).

5.2 Kokkuleppes mõistetakse vääramatu jõuna treeningsaali avariid, treeningbaasi poolt baasi kasutamise tingimuste muutmist, eraldatavate toetuste suuruse ning tingimuste muutmist, seaduses sätestatud tingimuse saabumist, õigusakti, mis oluliselt takistab käesoleva kokkuleppe täitmist või muud kokkuleppes loetlemata asjaolu.

5.3 Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt teisele poolele teatama.

6.LÕPPSÄTTED

6.1 KOKKULEPPEST tulenevad vaidlused lahendatakse poolte vaheliste läbirääkimiste teel,  kui kokkulepet ei saavutata lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

6.2 KOKKULEPPE muutmine vormistatakse KOKKULEPPE lisana

6.3 KOKKULEPPES võetud kohustuste mittetäitmise korral kannavad pooled vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele

6.4 KOKKULEPE jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib kuni kokkuleppe lõpetamiseni (punkt 4)